Laboratorietest ultraljudsutrustning 1983

Detta är ett utdrag ur en omfattande vetenskaplig undersökning på totalt 19 sidor av hur möss reagerar när de blir utsatta för ultraljudsvågor hos Bio-Acoustical Laboratories Inc., Dallas, Texas, U.S.A. Vill du läsa hela testrapporten – ladda ner pdf-filen (2,6 Mb)

Har du inte Acrobate Reader ladda ner den gratis via länken th.

Tio möss placerades i en avlång kammare, fem i vardera sektionerna A och E enligt nedanstående figur.


Testanordning


I varje sektion (A-E) finns identiska födo- och vattenintagsstationer.
Sektionerna B, C & D är försedda med ljuddämpande avdelningsväggar (baffles).
Känsliga ultraljudsmikrofoner finns utplacerade i varje sektion för att faktisk ljudnivå skall kunna uppmätas i försöksanordningen.

Testprotokoll


I sektion A monteras en ultraljudsapparat av fabrikat El Mar 300D.

För att mössen skulle kunna acklimatisera sig får de under testperiodens dag 1 - 7 leva fritt i testanläggningen utan att ultraljudsanläggningenär påkopplad. Var sjätte timme avläses deras uppehållsplats (kl 6, 12, 18 och 24). Som framgår av tabellen till höger så rör sig mössen helt planlöst mellan de olika sektionerna.


Dag 8 placeras ånyo mössen ut med 5 st individer i vardera sektion A respektive E samtidigt som ultraljudsanläggningen sätts på.


Inom ungefär ett dygn ändras mössens hitintills slumpmässiga kringströvande till att förskjutas till sektion D (se tabellen nederst), där de på grund av det störande ultraljudet uppenbarligen trivs bättre.

 

Testprotokoll


Anledningen till att de inte flyr så långt bort som möjligt från mösstöraren utan tillbringar mesta tiden i sektion D, kan eventuellt bero på att ljudnivån, till följd av resonanseffekter, blir högre i sektion E.


Sammanfattning

I detta vetenskapliga försök blir slutsatsen att den aktuella mösstöraren har god effekt när det gäller att hålla skadedjuren borta. Man kunde ha önskat att testet hade utförts under en längre period (3-6 månader - ungefär den tid det tar för gnagare att återvända till ett råttgiftssanerat hus) för att på så sätt kunna jämföra utfallet med bruket av råttgift.


M.U.S.B.O.
   Viktoriagatan 12,  SE-411 25  Göteborg, Sverige
tel. +46 708 68 46 46,  fax +46 31 68 46 44
e-post  musbo@bredband.net

Innehåll - TOC - table of content