HEM


Saneringstid

Tiden från installation tills dess att gnagarna i en lokal har drivits bort beror på flera faktorer, bl.a.

1) Ljudskuggor kan försena eller omöjliggöra fullständig sanering
Ultraljudet från en modern mösstörare, strategiskt placerad fyller upp hela det öppna utrymmet den är monterad i. Emellertid kan det vid mer komplicerade hus – ljudet exponerar ej gnagarnas gångsystem (följs slaviskt!) tillräckligt bra, varför det då kan behövas
flera ljudenheter
, ibland även kompletterat med resonansljud, för att ett fullgott saneringsresultat skall kunna uppnås.

2) Yttre och inre omständigheter kan försena saneringsresultatet
Långvarig sträng kyla och barmark kan omöjliggöra för mössen att fysiskt flytta ut ur huset. Har snön väl
lagt sig, brukar det inte vara några problem för dem att flytta ut i skydd av snötäcket. En kull nyfödda ungar som ej omedelbart går att flytta på, är också en förseningsfaktor som man måste räkna med.

3) Artfränder kan vara negativa till att få en ytterligare stam inom sitt revir
Självfallet ser inte mösstammen i ett närbeläget revir med blida ögon på att en annan stam vill flytta in i deras revir. Beroende på hur stark/svag den flyende mössfamiljen är kan evakueringstiden till följd av revirkampen ibland pågå i åtskilliga veckor.

4) Mössår
Under sk mössår då naturen fullkomligt översvämmas av gnagare, som alla försöker överleva vintern, kan trycket på överlevnadsutrymme bli särdeles stort. Under dessa år, vilka med lokal variation brukar inträffa var 5-6 år, kan evakueringstiden bli extra långdragen — i undantagsfall upp till flera månader.
Det förekommer också att tidigare sanerade hus under mössår plötsligt får återbesök av gnagare under några dygn — av överlevnadsskäl tvingas mössen att försöka återta reviret i huset — innan de åter ger sig av.

 
Stäng