Verkan av elektromagnetisk puls mot möss är en ren utopi

Det finns inga vetenskapligt belagda tester som bevisar att elektromagnetisk puls i elledningar skrämmer bort möss och andra gnagare i ett hus.

Utöver avsaknaden av vetenskapliga bevis för själva skrämseleffekten hos pulsen, kan signalen från mösskrämmare med elektromagnetisk puls till följd av fysikens lagar normalt inte ens uppfattas av skadedjuren.....! Och detta av följande skäl.

1. CE-märkta produkter uppfyller EUs EMC-direktiv, vilket innebär
    att den elektromagnetiska strålningen runt belastad elledning
    som genereras av apparaten inte får störa mobil- och radiotrafik
    — mösskrämmare med elektromagnetisk puls är alla CE-märkta!

2. Fysikens lagar om elektromagnetiska fält innebär bl.a. att strål-
    ningen som t.ex. genereras av en 400 W borrmaskin, redan 50 cm
    från elkretsen har klingat av med 99% till en nivå som är i paritet
    med bakgrundsstrålningen.
    Detta innebär att elektropulsen runt en el-ledning genererad av
    en 4 W mösskrämmare, på motsvarande sätt är mätbar inom
    högst en (1) centimeters radie från den belastade el-kretsen.
    Gnagarna exponeras således för en möjlig elektropuls endast
    under korta ögonblick eftersom det elektromagnetiska fältet runt
    el-ledningarna upptar mindre än 0,1% av väggarna och bjälklagens
   
totala volym — skulle elektropulsen vid kontakt med en el-ledning mot
    förmodan skapa obehag, då håller mössen sig givetvis på behörigt avstånd..!

3. Till sist, det klassiska självmålet som punkterar alla argument
    för att tekniken skulle kunna fungera.
    Enligt leverantörer av mösskrämmare med elektromagnetisk
    puls måste el-ledningen till vilken skrämmaren är ansluten vara
    belastad med minst 40 watt för att den elektromagnetisk pulsen skall
    kunna genereras — vem har 10-20 lampor tända dygnet runt i sitt hus
    (en för varje proppkrets)?

Med hänvisning till vad som ovan har redovisats, är möjligheten att kunna skrämma bort möss med elektromagnetisk puls via elnätet en ren utopi!

Att ändå, trots ovanstående fakta, i sin marknadsföring och produktinformation hävda att mösskrämmare med elektromagnetisk puls skulle ha skrämseleffekt mot gnagare måste klassas som vilseledande marknadsföring.


 
Stäng
Innehåll - TOC - table of content